Algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") voor overeenkomsten afgesloten via de website www.shopflamingo.com/nl/nl ("Flamingo Webshop") tussen Harry's Grooming Limited, 5th Floor 101 St Martins Lane, Londen, WC2N 4AZ, Verenigd Koninkrijk, e-mail: hoi@shopflamingo.com ("Flamingo") en u ("Klant" of "u"), alsmede de gebruiksvoorwaarden van Flamingo Webshop.

§ 1 Toepassingsgebied, definities

1.1 Op de relatie tussen u en Flamingo en het gebruik van Flamingo Webshop zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van Flamingo Webshop gaat u akkoord met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de Klant worden niet geaccepteerd en zijn niet van toepassing, tenzij Flamingo uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.

1.2 Flamingo Webshop is uitsluitend gericht op klanten die 16 jaar oud zijn, in Nederland wonen en als consument handelen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk zijn toe te schrijven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Flamingo kan de Algemene Voorwaarden altijd wijzigen, in het bijzonder met betrekking tot betaalmethoden, leverings- en verzendkosten, voor zover dit noodzakelijk blijkt als gevolg van wetswijzigingen, wijzigingen in de jurisprudentie, wijzigingen in de marktsituatie of om organisatorische redenen en van u redelijkerwijs mag worden verwacht dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Flamingo zal u informeren over de voorgenomen wijzigingen en u erop wijzen dat u binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (in tekstvorm) bezwaar kunt maken tegen de wijziging en dat, indien u geen gebruik maakt van dit recht van bezwaar, de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht worden te zijn aanvaard. In geval van bezwaar tegen de voorgenomen wijzigingen behoudt Flamingo zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn voor aanbiedingen voor onbepaalde tijd of voor een onbepaald aantal leveringen.

§ 2 Bestellingen en sluiting van de overeenkomst

2.1 Voordat producten via Flamingo Webshop kunnen worden besteld, moet er een met een wachtwoord beveiligd gebruikersaccount worden aangemaakt. U bent verplicht om uw persoonlijke gegevens naar waarheid te verstrekken.

2.2 De productbeschrijvingen in Flamingo Webshop zijn geen bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. U kunt de artikelen in uw winkelwagen plaatsen en de inhoud daarvan bekijken. De artikelen in de winkelwagen kunt u op elk gewenst moment uit de winkelwagen verwijderen.

2.3 Als u de producten in uw winkelwagentje wilt kopen, kiest u ''Uitchecken''. In de volgende stap dient u in te loggen met uw gebruikersaccount of eerst een gebruikersaccount dat beveiligd is met een wachtwoord aan te maken. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw afleveradres voor de bestelling in te voeren of te wijzigen en de wijze van levering te selecteren. Vervolgens wordt u gevraagd uw betalingsgegevens op te geven. Als laatste stap krijgt u een overzicht van alle gegevens van de bestelling. Door ''Plaats Bestelling'' te kiezen voltooit u het bestelproces en stuurt u een bindend aanbod. Hiermee bevestigt u tegelijkertijd dat u de Algemene Voorwaarden accepteert. U wordt dan doorgestuurd om de betaling te autoriseren en uit te voeren. Voordat de bestelling wordt verzonden, kunt u de gegevens te allen tijde wijzigen of inzien. U ontvangt op de website een bevestiging dat de bestelling en de betalingsgegevens met succes zijn verzonden.

2.4 Het plaatsen van een bestelling is een aanbod aan Flamingo om een overeenkomst te sluiten. Na ontvangst van het aanbod stuurt Flamingo een automatische ''ontvangstbevestiging''. Op dit moment komt de overeenkomst tussen u en Flamingo tot stand. In deze e-mail wordt de tekst van de overeenkomst (bestaande uit de bestelling, de Algemene Voorwaarden en de orderbevestiging) door Flamingo op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) naar u verzonden. Nadat de overeenkomst is gesloten, wordt uw betaling verwerkt.

2.5 De overeenkomst wordt in het Nederlands gesloten. Uw bestelling wordt bij Flamingo opgeslagen en is voor u toegankelijk via uw met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount. In uw gebruikersaccount kunt u ook uw gegevens beheren (bijvoorbeeld uw adres of betaalmethode) en de bestelgegevens bekijken.

2.6 Je kan aankopen doen in de Flamingo Webshop als gast of wanneer je ingelogd bent via je account. Zoals omschreven in onze privacy policy, Flamingo kan je email adres dat je geeft in de checkout, gebruiken om: (i) het linken van gast checkout aankopen met reeds bestaande accounts waar het email adres is al geregistreerd met een account en gebruikt in de checkout; and (ii) link de gast checkout aankopen met een account dat in de toekomst wordt aangemaakt met gebruik van hetzelfde email adres.

§ 3 De producten, gratis proefabonnement, abonnementsperiode en ontbinding

3.1 Het "Shave Plan" abonnement is een overeenkomst voor de levering van scheerproducten (navulbare scheermesjes en/of scheerschuim/gel) met vaste intervallen (om de twee, drie of vijf maanden) in de vorm van een abonnement.

3.2 Flamingo biedt nieuwe klanten de mogelijkheid om het product te testen met een "Proefset" volgend op een daartoe strekkend aanbod. Aan het einde van de proefperiode van 14 dagen wordt de levering van de door u gekozen scheerproducten met de door u gekozen leveringsintervallen voortgezet, waarbij de kosten daarvan bij u in rekening worden gebracht. De eenmalige Proefset wordt alleen aangeboden aan nieuwe klanten en is beperkt tot één persoon per huishouden. Voor de "Proefset" worden kosten in rekening gebracht, die op het bestelformulier worden aangegeven.

3.3 De overeenkomst voor de periodieke levering van het "Shave Plan" is een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

3.4 Het ''Shave Plan'' abonnement gaat in aan het einde van de proefperiode van 14 dagen, tenzij de Klant de overeenkomst al eerder heeft opgezegd. In de loop van het bestelproces wordt u op de hoogte gebracht van de datum waarop de eerste levering tegen betaling van de desbetreffende kosten zal worden verzonden. Het relevante leveringsinterval wordt bepaald op basis van de begindatum.

3.5 Flamingo behoudt zich het recht voor om redelijke aanpassingen maken aan de scheerproducten die deel uitmaken van het ''Shave Plan'' abonnement in zoverre als redelijk is

3.6 U kunt het abonnement voor de periodieke levering van het ''Shave Plan'' op elk moment opzeggen, ga naar uw account, of stuur Flamingo een e-mail op hoi@shopflamingo.com. Als u uw abonnement beëindigt zal uw abonnement niet worden verlengd nadat de op dat moment lopende abonnement stermijn verloopt. Het uw verantwoordelijkheid om Flamingo van te voren op de hoogte te stellen wanneer u uw abonnement wil heractiveren.

3.7 Beide partijen kunnen de overeenkomst voor de levering van het "Shave Plan" abonnement zonder opgave van redenen op elk moment tot vijf kalenderdagen voor het begin van het volgende geplande leveringsinterval ontbinden.

3.8 Dit laat de overige wettelijke rechten van partijen om de overeenkomst te ontbinden onverlet.

3.9 Kennisgevingen van ontbinding en/of opzegging kunnen schriftelijk worden ingediend bij Harry's Grooming Limited, 5th Floor 101 St Martins Lane, Londen, WC2N 4AZ, Verenigd Koninkrijk, per e-mail (hoi@shopflamingo.com).

§ 4 Levering en beschikbaarheid van producten

4.1 De reguliere leveringen worden verzonden met de door u gekozen leveringsintervallen vanaf de eerste startdatum van de levering. Het gekozen leveringsinterval wordt getoond in het gebruikersaccount.

4.2 Flamingo levert alleen aan Klanten die bezorgadres in Nederland hebben. U dient het afleveradres in uw gebruikersaccount actueel te houden.

4.3 Levering kan alleen plaatsvinden als de koopprijs en de verzendkosten vooraf zijn betaald.

4.4 Mocht het door u geselecteerde product of onderdelen daarvan op het moment van uw bestelling of daarna tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn of worden, dan zal Flamingo u hiervan per e-mail op onverwijld op de hoogte stellen. Indien de levering van het product blijvend onmogelijk is, zal Flamingo het aanbod tot het afnemen van het desbetreffende product niet aanvaarden of, indien het product niet aan Flamingo wordt geleverd ondanks het feit dat Flamingo het product wel heeft besteld en Flamingo niet verantwoordelijk is voor het gebrek aan beschikbaarheid, heeft Flamingo het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Flamingo het eventueel betaalde voorschot zonder onnodige vertraging terugbetalen.

4.5 Flamingo is te allen tijde gerechtigd een deel van de producten te leveren en te factureren voor, voor zover van de Klant redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij deze accepteert. Indien Flamingo deelleveringen doet, draagt zij de extra verzendkosten.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

5.1 Alle prijzen in Flamingo Webshop zijn vermeld in euro's en zijn inclusief de geldende wettelijke BTW.

5.2 De verzendkosten staan vermeld op het bestelformulier. Zie Flamingo Webshop voor meer informatie over de verzendkosten. De prijs inclusief BTW en verzendkosten staat ook vermeld op de bestelpagina voordat u de bestelling verstuurt.

5.3 Flamingo heeft te allen tijde het recht de prijs van het abonnement te wijzigen – maar niet vaker dan een maal per kwartaal – wegens wijzigingen in de marktomstandigheden of een significante wijziging in de kosten van aanschaf, wijzigingen in de BTW of aanschafprijzen. De wijziging van de prijs ziet zowel op toename van de prijs in het geval de totale kosten toenemen als prijsverminderingen in het geval de kosten afnemen.

5.4 Mocht de prijs van het "Shave Plan" of delen daarvan tijdens de contractuele looptijd van het abonnement veranderen, dan zal Flamingo u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Indien u na ontvangst van dat bericht niet langer het product wilt afnemen, kunt u uw abonnement opzeggen op elk moment voorafgaand de eerstvolgende geplande levering, en ten minste binnen 14 dagen na ontvangst van een e-mail waarin u geïnformeerd wordt van de prijswijziging.

5.5 De producten worden per post verzonden. Flamingo draagt het verzendingsrisico als de Klant een consument is.

5.6 De verzendkosten worden op het bestelformulier vermeld voordat de bestelling wordt ingediend en zijn voor rekening van de klant.

5.7 In geval van herroeping moet de Klant de rechtstreekse kosten voor het terugsturen van de producten naar Flamingo betalen.

5.8 Flamingo zal in geval van herroeping de kosten van levering van de producten aan de Klant vergoeden tenzij de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, (bijvoorbeeld omdat de Klant heeft gekozen voor expreslevering).

5.9 Als de producten worden geretourneerd vanwege een tekortkoming in de producten, dan draagt Flamingo de kosten van het leveren en retourneren van de producten.

§ 6 Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

6.1 Betalingen kunnen worden gedaan met een creditcard, automatische incasso of PayPal.

6.2 Elke periodieke betaling voor het ''Shave Plan'' abonnement wordt ongeveer 5 dagen voor het volgende geplande leveringsinterval geïncasseerd of in rekening gebracht al naar gelang de opgeslagen betalingswijze.

6.3 U kunt de betalingswijze die in uw gebruikersaccount is geregistreerd op elk moment wijzigen. U moet eventuele wijzigingen of onjuistheden in de betalingsgegevens, met name rekeningnummer, creditcardnummer, enz. in uw gebruikersaccount onverwijld doorvoeren en ervoor zorgen dat er voldoende saldo is in de betreffende account. Voor elke betaling die niet kan worden uitgevoerd, in het bijzonder voor automatische incasso's die niet kunnen worden uitgevoerd of worden gestorneerd, moet u Flamingo de gemaakte kosten vergoeden voor zover u verantwoordelijk bent voor de gebeurtenis die de kosten heeft veroorzaakt.

6.4 U stemt ermee in datu facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

6.5 Wanneer uit het overzicht van betaaldata volgt dat u moet betalen op een bepaalde datum, bent u bij het verstrijken van die datum in gebreke zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is.

6.6 De geleverde producten blijven eigendom van Flamingo totdat de betaling volledig is voldaan.

§ 7 Het recht van herroeping

7.1 Als consument heeft u een wettelijk herroepingsrecht bij het aangaan van een koop op afstand. De volgende informatie wordt voor u verstrekt in overeenstemming met de wettelijke modelinstructie over het herroepingsrecht:

Recht op herroeping van individuele bestellingen

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft/heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u Flamingo

Harry's Grooming Limited, 5th Floor 101 St Martins Lane, Londen, WC2N 4AZ, Verenigd Koninkrijk, E-mail: hoi@shopflamingo.com

van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, of e-mail wordt verstuurd) op de hoogte stellen. U kunt hiervoor het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van een herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, moet Flamingo alle betalingen die Flamingo van u heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (anders dan de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zal Flamingo hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er een andere overeenkomst met u is gesloten; in geen geval zal deze terugbetaling aan u in rekening worden gebracht. Flamingo kan de terugbetaling weigeren totdat hij de producten terug heeft ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de producten heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de producten onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u Flamingo in kennis heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, te retourneren of te leveren aan Flamingo.

Flamingo Returns c/o GXO Ambachtstraat 38-40 5804 CD Venray Netherlands

U voldoet aan deze termijn als u de producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de producten indien deze waardevermindering het gevolg is van een het gebruik maken van de producten op een manier die niet nodig is voor het bepalen van hun aard, kenmerken of de werking.

Recht om abonnementen in te trekken

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten in bezit heeft/heeft genomen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u Flamingo

Harry's Grooming Limited, 5th Floor 101 St Martins Lane, Londen, WC2N 4AZ, Verenigd Koninkrijk, E-mail: hoi@shopflamingo.com

van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd) op de hoogte stellen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van een herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, moet Flamingo alle betalingen die hij van u heeft ontvangen, inclusief verzendkosten (anders dan de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zal Flamingo hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er een andere overeenkomst met u is gesloten; in geen geval zal deze terugbetaling aan u in rekening worden gebracht. Flamingo kan de terugbetaling weigeren totdat hij de producten terug heeft ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de producten heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, te retourneren of te leveren aan Flamingo.

Flamingo Returns c/o GXO Ambachtstraat 38-40 5804 CD Venray Netherlands

U voldoet aan deze termijn als u de producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de producten indien dit waardeverlies het gevolg is van het gebruik maken van de producten op een manier die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

7.2 Er bestaat geen herroepingsrecht met betrekking tot overeenkomsten voor de levering van verzegelde producten (zoals scheermesjes) die niet geschikt zijn voor terugzending om redenen van bescherming van de gezondheid of hygiëne, indien de verzegeling na levering is verwijderd (bijv. verwijdering van de beschermfolie/verpakking). Volledigheidshalve merkt Flamingo op dat Flamingo geen producten terugneemt die zijn verkregen van een niet erkende verkoper, waaronder maar niet beperkt tot, welke verkoper dan ook vai Amazon Ebay of soortgelijke online marktplaatsen.

7.3 In overeenstemming met de wettelijke regeling verstrekt Flamingo hierbij de volgende informatie over het modelformulier voor herroeping:

Model herroepingsformulier

– (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen ) – Aan Harry's Grooming Limited, 5th Floor 101 St Martins Lane, Londen, WC2N 4AZ, Verenigd Koninkrijk, e-mail: hoi@shopflamingo.com – Ik/Wij deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* – de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* – de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]* – herroep/herroepen* – Besteld op ()/ontvangen op () – naam van de consument(en) – adres van de consument(en) – handtekening(en) van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier) – Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 8 Conformiteit en garantie

8.1 Zoals volgt uit de kunst. 7:17 BW moeten de door Flamingo geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst. Flamingo is aansprakelijk gebreken op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder de artikelen 7:17, 7:18, 7:21 en 7:23 BW.

8.2 Voor de door Flamingo geleverde producten geldt alleen een aanvullende garantie indien deze uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het betreffende artikel is vermeld.

§ 9 Beëindiging

9.1 Flamingo kan uw toegang tot alle of een deel van de Flamingo diensten te allen tijde beëindigen, met reden (met of zonder kennisgeving) of zonder reden (met redelijke kennisgeving), hetgeen kan leiden tot de verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie in verband met uw gebruikersacount. In het geval dat we uw toegang tot alle of een deel van de diensten van Flamingo zonder reden beëindigen, worden eventuele hieronder betaalde vergoedingen terugbetaald voor zover we er niet in zijn geslaagd diensten te leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen. Indien u uw gebruikersaccount wenst te beëindigen, kunt u dit doen door de instructies op Flamingo Webshop te volgen of zoals hierin voorzien.

9.2 Flamingo kan genoodzaakt zijn de levering van een product op te schorten om: (a) technische problemen op te lossen of technische wijzigingen aan te brengen; of (b) het product aan te passen aan wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten. In het geval dat Flamingo de levering van een product opschort, zal Flamingo u hiervan vooraf op de hoogte brengen, tenzij het om een noodgeval gaat. Zolang de levering van het product is opgeschort, worden u geen kosten in rekening gebracht. Als een product langer dan twee weken is opgeschort, kunt u contact opnemen met Flamingo om het contract voor het opgeschorte product te beëindigen en Flamingo zal u zonder onnodige vertraging het bedrag terugbetalen dat u vooraf voor het product hebt betaald met betrekking tot de periode waarna het contract is beëindigd. Uw recht op herroeping op grond van § 7 wordt niet aangetast.

§ 10 Disclaimer

Flamingo kan en wil niet garanderen dat enige informatie of diensten (inclusief door gebruik van Flamingo Webshop) vrij zullen zijn van virussen en/of andere code die vervuilende of destructieve elementen kan bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste IT-beveiligingsmaatregelen te treffen (met inbegrip van anti-virus en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke eisen ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van informatie.

§ 11 Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan is Flamingo niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door Flamingo geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Flamingo is slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat Flamingo tot het moment van het ontstaan van de schade van de Klant heeft ontvangen uit hoofde van de Overeenkomst.

§ 12 Aanvullende gebruiksvoorwaarden

12.1 Flamingo behoudt zich de rechten voor op de gehele inhoud van Flamingo Webshop (in het bijzonder teksten, afbeeldingen, geluidsbestanden, animaties en video's). Elke exploitatie van deze rechten, in het bijzonder elke reproductie, distributie of beschikbaarstelling aan het publiek, vereist de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Flamingo.

12.2 Flamingo Webshop bevat verwijzingen naar externe websites (hyperlinks) die buiten Flamingo verantwoordelijkheid liggen. Flamingo verklaart hierbij de gelinkte sites te hebben gecontroleerd op het moment dat de link werd geplaatst en dat er op dat moment geen onrechtmatige inhoud op de gelinkte sites te zien was. Flamingo heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte sites. Wel zal Flamingo deze sites regelmatig controleren. Mocht zij op de hoogte zijn van eventuele wettelijke overtredingen, dan zal Flamingo dergelijke links onverwijld verwijderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Flamingo niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke links of websites.

12.3 Details over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring in Flamingo Webshop.

12.4 De diensten van Flamingo kunnen inhoud bevatten die specifiek door Flamingo of zijn partners wordt geleverd en dergelijke inhoud is beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U dient zich te houden aan alle copyright-kennisgevingen, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in de inhoud waartoe u toegang verkrijgt via de Flamingo diensten. U zult geen inhoud verkopen, in licentie geven, verhuren of anderszins gebruiken of exploiteren voor commercieel gebruik of op een wijze die inbreuk maakt op enig recht van derden. Gebruik, reproductie, wijziging, distributie of opslag van enige inhoud voor enig ander doel dan het gebruik van de diensten van Flamingo zoals beoogd door Flamingo en deze Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flamingo.

12.5 Flamingo, Flamingo Design en andere handelsmerken, dienstmerken, grafische voorstellingen en logo's van Flamingo die in verband met de Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Flamingo (gezamenlijk: "Flamingo Merken"). Andere handelsmerken, dienstmerken, grafische voorstellingen en logo's die in verband met de Diensten worden gebruikt, zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars (gezamelijk "Merken van Derden"). De Merken van Flamingo en de Merken van Derden mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flamingo of de toepasselijke houder van het handelsmerk.

§ 13 Gedragscode

13.1 Als voorwaarde voor uw gebruik belooft u de diensten niet te gebruiken voor enig doel dat verboden is door deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de diensten.

13.2 U zult niet: (i) enige actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting (zoals bepaald door Flamingo) legt of kan leggen op de infrastructuur van Flamingo (of die van haar derde leveranciers); (ii) de goede werking van de diensten of enige activiteiten die op de diensten worden uitgevoerd, te verstoren of trachten te verstoren; (iii) maatregelen die Flamingo gebruikt om de toegang tot de diensten (of tot andere accounts, computersystemen of netwerken die met de diensten zijn verbonden) te verhinderen of te beperken, te omzeilen of trachten te omzeilen; (iv) enige vorm van autoresponder of "spam" op de diensten te laten draaien; (v) handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen te gebruiken om een pagina van de website te "crawlen" of te "spinnen"; (vi) informatie of inhoud van de diensten te oogsten of te scrapen; (vii) informatie te verspreiden waarvan u weet dat deze vals, misleidend, onwaar, onwettig of onnauwkeurig is (viii) softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's te uploaden die zijn ontworpen of bedoeld om de goede werking van enige software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen, beperken of hinderen of om schade toe te brengen aan of onbevoegde toegang te verkrijgen tot enig systeem, gegevens, wachtwoord of andere informatie van Flamingo of van derden; of (ix) anderszins actie te ondernemen die in strijd is met de richtlijnen en het beleid van Flamingo.

13.3 U mag niet (direct of indirect): (i) de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig deel van de diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige toepassing) te ontcijferen, te decompileren, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering of op andere wijze te trachten deze af te leiden, behalve voor zover de toepasselijke wetgeving een dergelijke beperking uitdrukkelijk verbiedt; (ii) enig deel van de diensten te wijzigen, te vertalen of er anderszins afgeleide werken van te maken; of (iii) enige van de rechten die u krachtens deze overeenkomst ontvangt, te kopiëren, te verhuren, te leasen, te distribueren of anderszins over te dragen. U dient zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en regelgevingen.

13.4 Flamingo behoudt zich tevens het recht voor alle informatie in te zien, te lezen, te bewaren en openbaar te maken wanneer zij redelijkerwijs van mening is dat dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidswege; (ii) nakoming van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (iii) fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; (iv) te reageren op verzoeken om ondersteuning van gebruikers; of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Flamingo, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

13.5 Alle bestellingen van Flamingo producten dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik te zijn. Door de aankoop van Flamingo producten stemt u er hierbij mee in deze producten niet door te verkopen of te distribueren voor commerciële doeleinden. Indien Flamingo redenen heeft om aan te nemen dat uw bestelling niet voor persoonlijk gebruik is, behoudt zij zich het recht voor een bestelling die u plaatst te weigeren of te annuleren.

§ 14 Geschilbeslechting

Voor klachten of inlichtingen kunt u Flamingo een e-mail sturen naar hoi@shopflamingo.com.

§ 15 Kortingscodes

Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Er kan niet meer dan één promotiecode per bestelling worden ingewisseld. Kortingscodes kunnen alleen worden gebruikt binnen de respectievelijke inruilperiode. Ongeoorloofde reproductie, wederverkoop, wijziging of verhandeling van Kortingscodes is verboden.

§ 16 Slotbepalingen

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten tussen de Klant en Flamingo, is Nederlands recht van toepassing, waarbij toepassing van de UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is uitgesloten.

16.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en Flamingo met betrekking tot Flamingo diensten, inclusief het gebruik van de Flamingo Webshop, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen (hetzij mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en Flamingo met betrekking tot Flamingo diensten. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

§ 17 Beschikbaarheid van Flamingo Webwinkel

Wij garanderen niet dat enige inhoud beschikbaar zal worden gesteld op Flamingo Webshop of via Flamingo diensten. Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen enkele verplichting tot, (i) het naar eigen inzicht verwijderen, bewerken of wijzigen van enige inhoud, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan u en om welke reden dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, na ontvangst van claims of beschuldigingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke inhoud of indien wij vrezen dat u deze Algemene Voorwaarden hebt geschonden), of zonder reden en (ii) het verwijderen of blokkeren van enige inhoud van Flamingo diensten.

§ 18 Apple apparaat en applicatievoorwaarden

18.1 Indien u zich toegang verschaft tot de diensten van Flamingo via een applicatie op een apparaat dat wordt geleverd door Apple, Inc. ("Apple") of een applicatie verkregen via de Apple App Store, is het volgende van toepassing:

18.2 Zowel u als Flamingo erkent dat deze Algemene Voorwaarden uitsluitend tussen u en Flamingo worden gesloten, en niet met Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor, niet instemt met, en niet betrokken is bij de applicatie;

18.3 De applicatie wordt aan u in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend voor gebruik in verband met de diensten van Flamingo voor uw privé, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, met inachtneming van alle bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden zoals die van toepassing zijn op de diensten van Flamingo;

18.4 U zult de applicatie alleen gebruiken in verband met een Apple apparaat waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt;

18.5 U erkent en stemt ermee in dat Apple geen enkele verplichting heeft om enige onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de applicatie;

18.6 Indien de applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, met inbegrip van die welke voortvloeit uit de wet, kunt u Apple van een dergelijke tekortkoming in kennis stellen; na deze kennisgeving is de enige garantieverplichting van Apple ten opzichte van u de terugbetaling van de aankoopprijs, indien van toepassing, van de applicatie;

18.7 U erkent en stemt ermee in dat Flamingo, en niet Apple, verantwoordelijk is voor de afhandeling van eventuele claims die u of een derde partij mogelijk heeft met betrekking tot de applicatie;

18.8 U erkent en stemt ermee in dat, in geval van een claim van een derde partij dat de applicatie of uw bezit en gebruik van de applicatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, Flamingo, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke inbreukclaim;

18.9 U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de Amerikaanse overheid van toepassing is, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terroristen steunt", en dat u niet staat vermeld op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen;

18.10 Zowel u als Flamingo erkent en stemt ermee in dat u zich bij uw gebruik van de toepassing zult houden aan alle toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten met derden die van invloed kunnen zijn op of beïnvloed kunnen worden door een dergelijk gebruik; en

18.11 Zowel u als Flamingo erkent en stemt ermee in dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde-begunstigden zijn van deze Algemene Voorwaarden en dat, na uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, Apple het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om deze Algemene Voorwaarden jegens u als derde-begunstigde hiervan af te dwingen.

§ 19 In-app aankopen.

Via de applicaties kunt u bepaalde goederen kopen ("In-App Aankoop") die zijn ontworpen om de prestaties van de diensten van Flamingo te verbeteren ("Goederen"). Wanneer u Goederen koopt, doet u dit via de iTunes-service van Apple en stemt u in met de Algemene Voorwaarden daarvan. Wij zijn geen partij bij enige In-App Aankoop.

§ 20 Gebruikersinhoud

20.1 Alle inhoud die door gebruikers wordt ingediend bij Flamingo of bij Flamingo diensten, zowel openbaar als privé verzonden, met inbegrip van productbesprekingen, reacties op enquêtes en opmerkingen ("Gebruikersinhoud"), is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze Gebruikersinhoud heeft opgesteld. U verklaart dat alle door u ingediende Gebruikersinhoud juist, volledig, up-to-date en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving is. Gebruikersinhoud die u indient, (i) mag geen inhoud bevatten die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming of privacyrechten van een individu; (ii) mag niet lasterlijk of bedreigend zijn; (iii) mag geen inhoud bevatten waarin u zich voordoet als een andere persoon of entiteit; (iv) mag geen ongeoorloofde reclame bevatten; en (v) mag geen virus en/of andere code met vervuilende of destructieve elementen overdragen of verspreiden. Wij geven geen verklaringen, garanties of waarborgen met betrekking tot Gebruikersinhoud waartoe u zich toegang verschaft op of via Flamingo diensten.

20.2 Indien u Gebruikerscontent aanlevert of suggesties doet aan Flamingo over het verbeteren of toevoegen van nieuwe functies aan de Diensten, heeft Flamingo het recht om uw Gebruikerscontent en suggesties te gebruiken zonder enige vergoeding aan u.

§ 21 Overdracht

Deze Algemene Voorwaarden zijn persoonlijk, en zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door u, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Flamingo. Flamingo kan al haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden zonder toestemming vervreemden of overdragen.

§ 22 Agentschap

Geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsovereenkomst wordt gecreëerd als gevolg van deze Algemene Voorwaarden en geen van de partijen is bevoegd de ander in enig opzicht te binden.

§ 23 Rechten van derden

Een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden kan geen rechten ontlenen aan enig deel van deze Algemene Voorwaarden.

§ 24 Kennisgevingen

Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, worden alle kennisgevingen krachtens deze Algemene Voorwaarden schriftelijk gedaan en worden zij geacht voldoende te zijn gedaan wanneer zij zijn ontvangen, indien zij persoonlijk zijn bezorgd of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging zijn verzonden; wanneer de ontvangst elektronisch is bevestigd, indien zij per e-mail zijn verzonden; of de dag nadat zij zijn verzonden, indien zij de volgende dag zijn bezorgd door een erkende overnight-delivery service. Elektronische kennisgevingen moeten worden gestuurd naar hoi@shopflamingo.com.

§ 25 Geen verklaring van afstand

Indien wij geen aasnpraak maken op einig beding in deze Algemene Voorwaarden, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om op dat beding of een ander deel van deze Algemene Voorwaarden later aanspraak te maken. Afzien van nakoming in een bepaald geval betekent niet dat wij in de toekomst afstand zullen doen van nakoming. Voor een bindende verklaring van afstand van de nakoming van deze Algemene Voorwaarden is u een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke verklaring van afstand van Flamingo aan u vereist die Flamingo u via een van haar bevoegde vertegenwoordigers doet toekomen.

§ 26 Titels

De titels boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts ter bevordering van het leesgemak en komen geen betekenis toe bij de interpreatie van de Algemene Voorwaarden.

Status Augustus 2021

Volg ons voor

feel-good content

Flamingo LogoFlamingo Illustration
Flamingo logo

Flamingo en Flamingo Design zijn trademarks en of geregistreerde trademarks van Harry's Inc. of zijn relaties

Flamingo logo

Flamingo en Flamingo Design zijn trademarks en of geregistreerde trademarks van Harry's Inc. of zijn relaties

Volg ons voor

feel-good content

Flamingo LogoFlamingo Illustration